Yönetmelik


Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 24 Şubat 2019 – Sayı : 30696

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşadan:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA ÇEVRE VE YER BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne bağlı
olarak kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşayı,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları


Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çevre bozulmasına yol açan her türlü çevre kirliliğini ve çevre değişimini disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak çevre ve yer ile ilgili her türlü araştırma ve inceleme yapmak; Üniversite-sanayi işbirliğini özel sektör ve kamu kuruluşları nezdinde sağlamak, özel sektör ve diğer kamu kuruluşları arasında işbirliğine dayalı olarak hizmet sunmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği içinde; çevre, jeoloji, hidrojeoloji, maden, jeofiziksel analizler, petrol ve doğal gaz analizleri, göl, akarsu ve deniz kirlenmesi analizleri ve önleme projeleri, hava, kara ve suda ulaştırma ve sanayi kaynaklı kirlilik analizleri ve önleme projeleri, toprak erozyonunun ve sellerin önlenmesi, dere yataklarının ıslahı, kimya ve kimya mühendisliği alanlarında etüt, uygulamalı proje, laboratuvar analizleri ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
b) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
c) Çalışma alanları doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde analiz laboratuvarı, atölye ve gözlem yerleri kurmak.
ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, her türlü bilimsel yayın yapmak.
d) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet içi eğitim düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Merkezin Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin mühendislik alanında görev yapan ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili disiplinlerden olan çevre, kimya, jeofizik, maden, makine ve jeoloji mühendisliği bölümleri ile kimya bölümü öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birisi vekalet eder.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.
c) Merkezi amacı doğrultusunda yönetmek.
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
d) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili disiplinlerden olan çevre, kimya, jeofizik, maden, makine ve jeoloji mühendisliği bölümleri ile kimya bölümü öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az dört ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
(4) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların çalışma esaslarını belirler.
(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili konularda araştırma ve eğitim programları hazırlamak ve planlamak, çalışmaları yürütecek birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak.
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını değerlendirmek.
c) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
ç) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir Kuruldur. Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için seçilen en fazla yirmi kişiden oluşur.
(2) Görev süresi biten üyeler, yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir.
(3) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz.
(4) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü yürütür.